Obserwuj w Google News

Czarnek chce uczyć biznesu. Oto podstawa programowa nowego przedmiotu

2 min. czytania
26.10.2022 11:49
Zareaguj Reakcja

Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej, który od 1 września 2023 roku ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. W 2027 roku pierwsi uczniowie będą mogli przystąpić do matury z tego przedmiotu. Oto szczegóły planowanej przez ministra Czarnka reformy.

Biznes i zarządzanie. Podstawa programowa
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/east News

Szkoła z nowym przedmiotem. Biznes i zarządzanie ma „rozwijać kompetencje przedsiębiorcze, menedżerskie i przywódcze”, czego zdaniem pomysłodawców zabrakło przy nauczaniu podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie będą mogli uczyć się tego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a od 2027 roku – zdawać egzamin maturalny z BiZ-u. Oto program nauczania nowego przedmiotu.

Biznes i zarządzanie w szkołach. Matura i program nauczania

Od lutego do lipca br. trwały konsultacje dot. nowego przedmiotu z sektorem edukacji. Wnioski z rozmów przedstawicieli resortu edukacji z uczniami i nauczycielami spisano na 80 stronach raportu dot. nowego przedmiotu. Czytamy w nim m.in. o tym, że połowa nauczycieli prowadzących dotąd zajęcia z podstaw przedsiębiorczości uczyła tego przedmiotu od 10 lat. Autorzy raportu napisali, że podstawa programowa, podobnie jak wiedza przekazywana przez nauczycieli, odbiegała od współczesnych realiów rynkowych.

Projekt rozporządzenia z opisem nowego przedmiotu i nową podstawą programową trafił do konsultacji publicznych, które potrwają do końca listopada.

Redakcja poleca

W rozporządzeniu czytamy, że celem nowego przedmiotu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu kompetencji przedsiębiorczych, wyzwań związanych z pracą zespołową i zarządzania projektami. Uczniowie mają nauczyć się także, jak funkcjonuje gospodarka rynkowa i jakie są powiązania między tworzącymi ją podmiotami. Nauczą się także, czym w teorii jest rola państwa w procesach gospodarczych, w jaki sposób chronieni są konsumenci i jakie mają prawa. Będzie też doradztwo w zakresie rynku pracy i planowania własnego biznesu.

Zmienność i złożoność współczesnego świata stawia szczególne wyzwania przed młodzieżą, która musi posiadać ugruntowane kompetencje przedsiębiorcze, aby móc im sprostać. Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie postaw, które pozwolą na aktywne działanie i odnoszenie sukcesów na różnych polach – nie tylko w wymiarze biznesowym, ale również prywatnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.  - Czytamy w uzasadnieniu projektu

Część praktyczna składać się będzie z analizy własnych kompetencji, pracy zespołowej, „samodzielnej obserwacji zjawisk w gospodarce i wyciąganiu wniosków”, planowania domowego budżetu, czy umiejętności doboru ofert finansowych do własnych potrzeb.

 

Zakres rozszerzony przedmiotu w większym zakresie skupia się na makroekonomii. W programie nauczania znajdziemy takie punkty jak „Pogłębione rozumienie mechanizmu rynkowego, w tym zależności przyczynowo-skutkowych między popytem, podażą i ceną, stanu równowagi rynkowej oraz elastyczności cenowej popytu i podaży”. Zawarto w nim także kwestie związane z inwestowaniem, rynkiem pracy, systemem wynagrodzeń i pozyskiwaniem środków.

RadoZET.pl