Zamknij

Termin zapłaty podatku mija 15 marca. Stawki poszły w górę

Katarzyna Witwicka
14.03.2022 10:15

Właściciele nieruchomości i gruntów muszą pospieszyć się z zapłatą pierwszej raty podatku od nieruchomości. Termin na zapłatę tego podatku, podobnie jak podatku leśnego czy rolnego, mija 15 marca.

Mija termin zapłaty podatku od nieruchomości
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Podatek od nieruchomości dotyczy właścicieli gruntów, domów i mieszkań. Maksymalne stawki tej daniny od kilku lat niezmiennie rosną, a określa je minister finansów w drodze rozporządzenia.

Termin zapłaty podatku mija 15 marca 2022 roku. Stawki różnią się jednak w zależności od powierzchni i rodzaju nieruchomości.

Podatek od nieruchomości. Stawki i terminy

Podatek od nieruchomości dotyczy podatników posiadających działkę, mieszkanie, dom czy też garaż. W ustawie o podatkach lokalnych wskazano, że opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części, a także budowle. Do zapłaty zobowiązani są właściciele i użytkownicy nieruchomości.

Niektórzy właściciele muszą zapłacić podatek w całości do 15 marca bez możliwości rozbicia daniny na raty. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku wyższych kwot podatku osoby fizyczne muszą rozliczyć się z gminą w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Ile wynosi podatek w przypadku danego obiektu? Wysokość stawek podatku określa uchwała rada gminy. Uwzględnia ona górne granice stawek, które wynikają z rozporządzenia resortu finansów. Poniżej załączamy wykaz maksymalnych stawek podatku.

Podatek od gruntów

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z 0,99 zł od 1 m2 powierzchni wzrósł do 1,03 zł.
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z 4,99 zł od 1 ha powierzchni wzrósł do 5,17 zł.
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – wzrósł do 0,54 zł z 0,52 zł od 1 m2 powierzchni w 2021 roku
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z 3,28 zł od 1 m2 powierzchni wzrósł do 3,40 zł

Podatek od budynków i ich części

  • mieszkalnych – 0,89 zł zamiast 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2021 roku
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 24,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrósł do 25,74 zł.
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zamiast 11,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2021 roku
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrósł do 5,25 zł.
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrósł do 8,68 zł.

RadioZET.pl/gov.pl