Obserwuj w Google News

Ile dolicza się do emerytury za wychowanie 2 dzieci? Tak, jest dopłata

3 min. czytania
Aktualizacja 21.11.2023
21.11.2023 13:04
Zareaguj Reakcja

Ile dolicza się do emerytury za wychowanie dwójki dzieci – to pytanie nurtuje rodziców. Sprawdzamy, komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek do emerytury za urodzenie dzieci.

Dodatek do emerytury za dziecko
fot. East News

Kobiety, które urodziły dziecko, zarabiają mniej więcej 80 proc. tego co mężczyźni. I nie chodzi tu bynajmniej o dyskryminację z powodu płci, ale o to, że przez lata omijają je awanse, premie i podwyżki – ustaliła Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda, noblistka z dziedziny ekonomii. Nic więc dziwnego, że kobiety interesują się rozmaitymi dodatkami za urodzenie dziecka, w tym dodatkiem do emerytury. Czy można dostać dodatek do emerytury za urodzenie dziecka?

Emerytura dla matek

Dodatek do emerytury za urodzenie dziecka przysługuje nie tylko kobietom, które urodziły czworo dzieci. Owszem, od 2019 roku funkcjonuje w Polsce program MAMA 4 PLUS, który zapewnia minimalne świadczenie emerytalne kobietom, które poświęciły życie wychowaniu dzieci.

Świadczenie z programu MAMA 4 PLUS przysługuje:

  • matce, która ukończyła 60 lat i urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
  • ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała (sytuacja ta musi być potwierdzona dokumentami).

Żeby otrzymać świadczenie z programu MAMA 4 PLUS, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj "ośrodek interesów życiowych" przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia), oraz mieć:

  • polskie obywatelstwo;
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;
  • zalegalizowany pobyt w Polsce.

„Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej” – podpowiada ZUS.

Świadczenia z programu MAMA 4 PLUS nie otrzyma osoba:

  1. Uprawniony/uprawniona do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.
  2. Tymczasowo aresztowany/aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).
  3. Pozbawiona władzy rodzicielskiej albo z dzieckiem w pieczy zastępczej.
  4. Osoba, która „długotrwale zaprzestała wychowywania dzieci”.

Emerytura MAMA 4 PLUS: ile wynosi?

Emerytura MAMA 4 PLUS wynosi tyle, co najniższa emerytura.

Od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. jest to 1588,44 zł brutto. Kwota ta podlega waloryzacji.

„Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez Ciebie emerytury albo renty” – informuje ZUS.

A co z kobietami, które urodziły nie czworo, ale na przykład dwoje dzieci?

Dodatek do emerytury za urodzenie dziecka

Niewiele osób wie, że od 2015 roku kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny, mają udokumentowany minimalny staż pracy (20 lat) i przebywały na urlopie wychowawczym, przysługuje dopłata do emerytury za dzieci. Dotyczy to jednak wyłącznie kobiet urodzonych po 1949 roku, którym emerytury naliczono na tzw. nowych zasadach (w latach 1999-2015).

Do 2015 roku przy obliczaniu kapitału podstawowego emerytury, za każdy rok urlopu wychowawczego doliczało się 0,7% podstawy. W 2015 roku uznano, że powinno to być 1,3% i taką zmianę, czyli podwyższenie podstawy emerytury można uzyskać, składając odpowiedni wniosek.

„Informacje na temat tej dopłaty trudno znaleźć na stronie internetowej ZUS-u, to samo dotyczy wniosku. Można powiedzieć, że dodatek ten został ukryty w druku ZUS-ER-WPS-O2 zatytułowanym po prostu Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego” – zauważa portal Życie Seniora. „Przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury warto dopytać osobę w urzędzie o ten dodatek” – czytamy.

Fragment, o którym mowa, to:

"Wnoszę o ponowne ustalenie wysokości wskazanego wyżej świadczenia z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego poprzez doliczenie okresu opieki nad dzieckiem/dziećmi po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tego okresu – z uwzględnieniem pełnych miesięcy (art. 174 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS)”.

Ważne: dopłata przyznawana jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

Źródło: Radio ZET/zus.pl/zycieseniora.pl

Nie przegap