Obserwuj w Google News

Projekt budżetu na 2023 rok z poprawkami

3 min. czytania
30.11.2022 23:51
Zareaguj Reakcja

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę (30 listopada) za przyjęciem projektu budżetu na 2023 r. z poprawkami. Wśród nich znalazły się m.in. wnioski dotyczące zwiększenia do 2,7 mld zł środków dla publicznej telewizji i radia, zmniejszenia kwoty tzw. janosikowego czy przesunięcia niektórych wydatków w ramach rezerw celowych.

Projekt budżetu na 2023 rok z poprawkami
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Pieniądze, które wchodzą w skład budżetu na 2023 rok, zostały wzięte pod lupę przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. W środę (30 listopada) głosowała ona łącznie 555 poprawek. Większość z nich zgłosiły kluby opozycyjne, poprawki te komisja odrzuciła. Poparła natomiast poprawki podpisane przez posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego komisji finansów Adama Kosztowniaka. Uzyskały one zarazem pozytywną opinię rządu.
Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Komisji Finansów Publicznych, która zwiększa wartość papierów wartościowych, jakie mają zostać przekazane jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w ramach „rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych” z tytułu zwolnień ustawowych. Wartość papierów skarbowych została zwiększona z 1,995 mld zł do 2,7 mld zł. Środki mają być przeznaczone na „realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej”.
Inna przyjęta zmiana w części tekstowej dotyczy zmniejszenia kwoty tzw. janosikowego, którą mają wpłacać powiaty o wyższych dochodach, o ok. 280 mln zł, z 1,79 mld zł do 1,508 mld zł. To efekt zapisów w uchwalonej już przez Sejm ustawie okołobudżetowej, które podwyższyły próg dochodów, powyżej którego bogatsze powiaty dokonują wpłat środków na rzecz mniej zamożnych jednostek samorządu, z 110 do 120 proc. średnich dochodów podatkowych na mieszkańca.

Redakcja poleca

Wśród zaakceptowanych propozycji znalazło się też zwiększenie o 2,65 mln zł dochodów budżetu w części Klimat z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Inna przyjęta poprawka zakłada zwiększenie dochodów budżetu o blisko 57 mln zł z tytułu opłaty od środków spożywczych oraz zmniejszenie budżetów m.in. Kancelarii Senatu, NSA, TK, NIK, RPO, KRRiT, Ministerstwa Sprawiedliwości itd. Uzyskana kwota przeszło 254 mln zł ma zostać przeznaczona m.in. na wydatki bieżące i wynagrodzenia osobowe w części budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz w części gospodarka a także na Prokuratorię Generalną, RIO czy na wsparcie Igrzysk Europejskich w Krakowie.
Kolejna poparta przez komisję zmiana dotyczy przesunięcia 3,8 mln zł z wydatków Kancelarii Prezydenta RP, przeznaczonych na opiekę nad zabytkami (w tym na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa) z przeznaczeniem na ochronę zabytków w woj. mazowieckim i podlaskim. Większe środki dostaną Instytut Zachodni – kosztem Kancelarii Prezydenta i Sejmu – oraz Instytut Europy Środkowej – kosztem Kancelarii Sejmu i IPN.
Ponadto przyjęto poprawki dotyczące przesunięć niektórych wydatków w ramach rezerw celowych, w tym m.in. zakładające zmniejszenie o 7,7 mln zł środków na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego. Kwota ta ma trafić m.in. na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Inna poprawka dotyczyła zmniejszenia wydatków majątkowych (o kwotę 15 mln zł) ze środków na zadania w obszarze zdrowia, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na rezerwę celową związaną rozbudową szpitala powiatowego w Sędziszowie Małopolskim z niezbędnym doposażeniem - I etap.
W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. założono dochody budżetu na poziomie 604,7 mld zł, wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc. a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

RadioZET.pl/PAP/Longina Grzegórska-Szpyt