Zamknij

Andrzej Duda podpisał budżet na 2019 rok. Miliardy na 500 plus i inne programy PiS

Redakcja
31.01.2019 18:47
Andrzej Duda
fot. A.Hulimka/Reporter

Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 roku. Sejm uchwalił budżet na 2019 rok w ubiegłą środę. W trakcie trwającego kilka godzin głosowania Sejm odrzucił ponad 300 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości i większość z ponad stu poprawek złożonych w drugim czytaniu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podano w komunikacie "przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,6 proc., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3 proc., natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,15 zł za euro i 3,34 zł za dol."

Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 41,4 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 52,2 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 46,6 proc. - czytamy w komunikacie. 

Budżet 2019. Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową 

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 416 mld 234 mln 520 tys. zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 387 mld 734 mln 520 tys. zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono na kwotę nie większą niż 28 mld 500 mln zł.

Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 359 mld 731 mln 300 tys. zł, w tym: 179 mld zł – z podatku od towarów i usług. 73 mld zł – z podatku akcyzowego, 2 mld 80 mln zł – z podatku od gier, 34 mld 800 mln zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 64 mld 300 mln zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1 mld 400 mln zł – z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz 4 mld 551 mln 300 tys. zł – z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych.

W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło – 4 mld 184 mln zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 2 mld 781 mln 618 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 16 mld 247 mln 096 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2 mld 593 mln 326 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2 mld 197 mln 180 tys. zł - przypomniano w komunikacie.

Budżet 2019. Wydatki na 500 plus, „Dobry start”, „mały ZUS”

Podkreślono, że "limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2019 uwzględnia m. in.: finansowanie programu „Rodzina 500 plus”, realizację rządowego programu „Dobry start”, wprowadzenie tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały, co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, podwyższoną wysokość renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z treścią ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost dotacji na ratownictwo medyczne, dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, realizację inwestycyjnych programów wieloletnich w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, realizację dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie".

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 237 mln 500 tys. zł oraz rezerwy celowe na poziomie 29 mld 961 mln 892 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na 2019 r. uwzględniono również wydatki na realizację 45 programów wieloletnich - dodano.

Ile Polska dostaje z Unii Europejskiej? 

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 85 mld 281 mln 687 tys. zł. Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywy Finansowej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywy Finansowej oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 69 mld 716 mln 396 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 15 mld 565 mln 291 tys. zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 347 mld 522 mln 148 tys. zł oraz 303 mld 456 mln 857 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 44 mln 065 tys. zł. 

"Przewiduje się, że w 2019 r. finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 45 mld 991,3 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wyniesie 163 mld 705,3 mln zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2018 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 mld zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

RadioZET.pl/PAP/DG