Zamknij

Egzamin ósmoklasisty 2020. Niedługo mija termin składania wyników do szkół

03.08.2020 07:42
Egzamin ósmoklasisty 2020. Niedługo mija termin składania wyników do szkół
fot. WALDEMAR WYLEGALSKI/Polska Press/East News

Egzamin ósmoklasisty 2020. Do kiedy trzeba złożyć wyniki? W wtorek mija termin na uzupełnienie przez absolwentów klas VIII szkół podstawowych wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym roku w całym kraju obowiązuje jednolity harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Harmonogram ogłosił w drugiej połowie maja minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – tak jak w latach ubiegłych – przygotowuje wniosek, na którym ustala listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Wniosek składa w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego uzupełnia go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnia wniosek o oryginał lub kopię zaświadczenia.

W tym roku termin na złożenie wniosku uczniowie mieli od 15 czerwca do 10 lipca, a na uzupełnienie go o świadectwo od 26 czerwca (czyli dnia zakończenia roku szkolnego) do 10 lipca.

Zobacz także

31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Tego samego dnia uczniowie poznali swoje indywidualne wyniki i otrzymali zaświadczenia o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty 2020. We wtorek mija termin złożenia zaświadczeń o wynikach

Zgodnie z harmonogramem od 31 lipca do wtorku 4 sierpnia do godziny 15.00 tegoroczni absolwenci klas VIII szkoły podstawowej mają czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu i na ewentualną zmianę wniosków, w tym zamianę szkół, do których chcą kandydować.

W tym roku możliwe jest przedłożenie w szkole nie tylko oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu (dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii zaświadczenia, jeśli jest to niezbędne dla celów rekrutacji), ale także przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemiczny listy będą mogły być także opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Zobacz także

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Zobacz także

W razie braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie jednoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Zobacz także

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

O przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych brane są pod uwagę po połowie punkty za wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Zobacz także

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej i w sesji dodatkowej, zostanie z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną przeliczone także na liczbę punktów z egzaminu.

W tym roku terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – tak jak w latach ubiegłych – są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

RadioZET.p/PAP