Zamknij

Rozpoczęły się egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje zawodowe

11.01.2021 12:31
egzamin zawodowy 2021
fot. Tomasz Jastrzebowski /REPORTER

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe rozpoczynają się w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.

  • Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ramach sesji zimowej rozpoczęły się w całej Polsce w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku
  • Egzaminy przeprowadzane dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach
  • Część pisemna odbędzie się we wtorek 12 stycznia, a część praktyczna ruszyła 11 stycznia,
  • Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie trzeba uzyskać: 50 proc. z części pisemnej i 75 proc. z części praktycznej

Egzaminy zawodowe 2021 i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe są formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Są przepustką do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został określony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej.

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2021. Data, zasady, wyniki

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się we wtorek 12 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty - w terminie 12–16 stycznia.

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 r. rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 19 lutego. Część praktyczna w formule 2019 również rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 5 lutego. Egzaminy w części praktycznej odbywają się według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzaminy zawodowe 2021: czy kiedy się odbędą? [DATA, TERMIN] 

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 3,6 tys. osób przystępujących do egzaminów w 166 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3,8 tys. osób w 158 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach. Do najpopularniejszych należą: technik logistyk, technik rachunkowości, technik pojazdów samochodowych.

Egzaminy zawodowe 2021 w zaostrzonym reżimie sanitarnym

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 131 tys. osób przystępujących do egzaminu w 209 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 153 tys. osób w 198 kwalifikacjach w zawodach. Do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, rolnik.

W formule 2019 do egzaminu zawodowego zostało zgłoszonych ponad 11,4 tys. osób przystępujących w 16 kwalifikacjach w zawodach. Do najpopularniejszych należą: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, florysta, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, technik archiwista, technik weterynarii, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług pocztowych i finansowych.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część pisemna i część praktyczna. Wytyczne CKE. Egzamin zawodowy

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest przeprowadzana w formie testu praktycznego polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, podczas którego do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania.

RadioZET.pl/ PAP/ CKE