Zamknij

Jest nowe rozporządzenie MEiN ws. nauki zdalnej. Do kiedy dzieci będą się uczyć zdalnie?

26.01.2022 17:01

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie ws. zmiany trybu nauczania dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Od czwartku 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. przejdą oni na naukę zdalną.

Przemysław Czarnek
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
loader

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej – czytamy w treści rozporządzenia. 

Nauka zdalna wróci od czwartku dla uczniów uczniów szkół podstawowych klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Powrót do zajęć stacjonarnych zaplanowano na koniec ferii zimowych, czyli 27 lutego 2022 r. Minister Przemysław Czarnek zdecydował, że nie zmienią się terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022Rozporządzenie wchodzi w życie 27 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna od czwartku do końca ferii 2022

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej. W rozporządzeniu wyszczególniono także typy szkół i placówki, które będą działać na dotychczasowych zasadach. Są to bursy i internaty. Zajęcia stacjonarne będą mogły nadal prowadzić szkoły specjalne. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.

Na dotychczasowych zasadach będą pracowały również młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów

W szkołach będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla tegorocznych maturzystów. Dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. “Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem” - czytamy w rozporządzeniu. Dyrektor może także zorganizować testy sprawdzające poziom przygotowania dla uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego – dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 – dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

W klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Kształcenie zawodowe, turnusy i olimpiady

Stacjonarnie odbywać będzie się także kształcenie zawodowe. Dyrektorzy będą mogli organizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia. Będą się one odbywać w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

"Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego)" - czytamy.

W rozporządzeniu MEiN określono również zasady, na jakich uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców. Umożliwiono im to w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

"Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie" - sprecyzowano w rozporządzeniu.

Ministerstwo zdecydowało, że za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

RadioZET.pl/MEiN/oprac. AK