Zamknij

Kolejni uczniowie wracają do szkoły. Ministerstwo edukacji publikuje wytyczne

17.05.2021 07:30
szkoła
fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

Powrót do szkoły – na razie hybrydowo – staje się faktem dla kolejnych roczników.  Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 17 maja do szkół wraca liceum i klasy 4-8 szkół podstawowych. To uczniowie, którzy od 26 października uczyli się zdalnie. Opublikowano już dla nich nowe wytyczne.

Do szkoły wracają 17 maja kolejne dzieci i młodzież. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji Przemysława Czarnka od poniedziałku uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, liceów, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę hybrydową. Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które weszło w życie 4 maja.

Powrót do szkół oznacza też nowe wytyczne. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało ich nową, uaktualnioną wersję.

Ministerstwo edukacji publikuje wytyczne przed powrotem do szkół

W wytycznych przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których omówiono następujące zagadnienia: organizacja zajęć w szkole, higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

W wytycznych napisano m.in., że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

"Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust" - napisano w wytycznych.

Rekomenduje się w nich stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekomendowane są maseczki chirurgiczne. "Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych" - wskazano.

Podkreślono, że należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. "Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego" – zaznaczono. "Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych" - podano.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. W rekomendacjach zwrócono uwagę, że w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia - np. nieangażowanie ich w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji - w miarę możliwości pracę zdalną.

Nauka hybrydowa w szkołach

System hybrydowy ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych od 4 maja uczą się stacjonarnie. Szkoły podstawowe mają też obowiązek organizowania zajęć opiekuńczo–wychowawczych dla uczniów w świetlicach. Przedszkolaki do zajęć stacjonarnych wróciły 19 kwietnia.

RadioZET.pl/PAP