Zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet. Wkrótce może to być możliwe

Redakcja
27.02.2018 00:04
Dzidzi
fot. Piabay

Możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka za pośrednictwem internetu zakłada m.in. projekt noweli ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który w poniedziałek pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Nowelę przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Posłowie wprowadzili do projektu kilka poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i porządkującym. Nie przyjęli poprawki Jerzego Meysztowicza z Nowoczesnej dotyczącej procedury udostępniania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego.

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podkreślił, że projekt jest kolejnym krokiem we wspieraniu cyfryzacji kontaktów obywateli z administracją publiczną.

Nowela, przewidująca możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online, ma zdjąć z rodziców obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin. „Rodzice w początkowym okresie powinni swoją uwagę skupić na nowym członku rodziny” — wskazano w uzasadnieniu.

Wypełnij PIT z Fundacją Radia ZET - ściągnij darmowy program

Jak zgłosić urodzenie dziecka?

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika USC do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany — w formie elektronicznej lub papierowej — odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. W projekcie zapisano, że rozwiązanie to wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r.

Podczas posiedzenia kontrowersje wzbudziły propozycje przepisów dotyczące przekazywania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego. W projekcie wprowadzono zapisy pozwalające na udostępnianie danych z rejestru ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i CBA — jak wskazano w uzasadnieniu — w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jeżeli podmioty spełnią łącznie następujące warunki: posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z rejestrem stanu cywilnego, systemy te pozwalają na określenie kto, w jakim zakresie i kiedy wystąpił o dane, a także posiadają odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie danych miałby wydawać minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku.

Obecnie dostęp do rejestrów mają: minister właściwy do spraw informatyzacji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie sprawowanego nadzoru wojewoda; a także służby zgodnie ze swoimi kompetencjami.

RadioZET.pl/pap/maal