Co to jest sejmik województwa? Jakie są jego kompetencje? [INFORMATOR]

Redakcja
21.10.2018 20:48
Sejmik
fot. Sejmik woj. zachodniopomorskiego/Wikimedia.Commons

W niedzielę w całej Polsce wybraliśmy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Tłumaczymy, jak funkcjonuje i jakie ma kompetencje sejmik wojewódzki. 

Co to jest sejmik wojewódzki?

Sejmik wojewódzki to stanowiący i kontrolny organ samorządu województwa. Tworzą go radni wybierani w wyborach bezpośrednich na 5 lat (do 2017 roku ich kadencja trwała 4 lata). Liczba radnych zależy od populacji danego województwa. W tych do 2 mln mieszkańców sejmik liczy 30 radnych, w większych po 3 kolejnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys.

Prowadzącego obrady przewodniczącego, wiceprzewodniczących sejmiku oraz zarząd województwa (kolegialny organ wykonawczy z marszałkiem na czele) wybierają radni. 

Jakie są kompetencje sejmiku wojewódzkiego?

* stanowienie aktów prawa miejscowego

* uchwalanie strategii rozwoju województwa i wieloletnich programów w województwach (m.in. wieloletnie plany zagospodarowania przestrzennego)

* uchwalanie budżetu województwa i określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa

* rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z finansów województwa

* wybieranie i odwoływanie zarządu województwa, rozpatrywanie sprawozdania z jego działalności oraz powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika zarządu województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa

RadioZET.pl/MP