Obserwuj w Google News

Kalendarz wyborczy 2023. Oto co dzieje się przed głosowaniem 15 października

3 min. czytania
09.08.2023 12:04
Zareaguj Reakcja

15 października odbędą się wybory parlamentarne 2023. W ciągu dwóch miesięcy partie i koalicje będą musiały trzymać się kalendarza wyborczego, aby dopełnić formalności. Jakie są najważniejsze terminy związane z wyborami 2023? Wyjaśniamy poniżej.

Andrzej Duda z żoną Agatą
fot. Damian KLAMKA/East News (ilustracyjne)

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Wcześniej pozytywnie ten termin zaopiniowała Państwowa Komisja Wyborcza. To oznacza dwa miesiące politycznej gorączki, komitety poszczególnych partii i koalicje ugrupowań muszą dopełnić wielu formalności, aby wystartować. Poniżej przedstawiamy kalendarz najważniejszych terminów formalnych przed wyborami 2023.

WYBORY 2023. KALENDARZ WYBORCZY

 • Do 28 sierpnia: zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego (przez organ partii politycznej, pełnomocnika wyborczego w przypadku komitetu koalicyjnego lub komitetu wyborczego wyborców); powołanie okręgowych komisji wyborczych,
 • Od 1 września do 12 października: składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania; składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejsce stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania,
 • Do 6 września do godz. 16: zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów,
 • Do 11 września: utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • Do 15 września: podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika; zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich; zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,
 • Do 25 września: powołanie obwodowych komisji wyborczych; podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • Od 30 września do 13 października do godz. 24: nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze,
 • Do 2 października: zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat; zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,
 • Do 5 października: podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów; podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów,
 • Do 6 października: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • Do 10 października: składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego; składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą; składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • Do 12 października: poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania,
 • 13 października o godz. 24: zakończenie kampanii wyborczej,
 • 15 października w godz. 7–21: głosowanie.

RadioZET.pl/PAP