Obserwuj w Google News

Dla kogo wcześniejsza emerytura? Kto może na nią przejść?

3 min. czytania
Aktualizacja 07.12.2023
07.12.2023 12:07
Zareaguj Reakcja

Wcześniejsza emerytura to opcja dla określonych grup osób. Kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury? W jakim wieku można na nią przejść? Jakie dokumenty złożyć?

Wcześniejsza emerytura
fot. Gawuc/REPORTER/East News

Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom, które spełniają określone warunki i złożą odpowiednie dokumenty. Sprawdź, czy przysługuje ci wcześniejsza emerytura i jak na nią przejść.

Wcześniejsza emerytura: dla kogo

Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach i osiągnęły odpowiedni wiek. Warunki te regulują odpowiednie przepisy – nie jest to subiektywna ocena pracownika ani pracodawcy. Generalnie wcześniejsza emerytura przysługuje kobietom w wieku 55 lat i mężczyznom w wieku 60 lat, po przepracowaniu 15 lat w określonych warunkach, ale są wyjątki. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie ZUS.

O wcześniejszą emeryturę mogą się ubiegać m.in.:

 1. Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, m.in. na kolei, w górnictwie, w energetyce, w hutnictwie i przemyśle metalowym, w chemii, w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym, w przemyśle lekkim, w transporcie i łączności, w gospodarce komunalnej, w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, w przemyśle poligraficznym, w służbie zdrowia i opiece społecznej, w zespołach formujących szkło, na statkach żeglugi powietrznej, w portach morskich, przy pracach gorących w hutach żelaza i stali oraz hutach metali nieżelaznych.
 2. Dziennikarze (wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej lub wykonywanie tej pracy w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę oraz objęcie układem zbiorowym pracy dziennikarzy).
 3. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli (wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli).
 4. Pracownicy organów kontroli państwowej, administracji celnej.
 5. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, po osiągnięciu odpowiedniego wieku (kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat).
 6. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób,
 7. Pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 8. Artyści i twórcy: tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna), solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna), artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna), aktorka, dyrygentka – 55 lat, muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Wcześniejsza emerytura: jakie dokumenty złożyć?

Wcześniejsza emerytura przyznawana jest na wniosek – oznacza to, że sami musimy się o nią zatroszczyć. Wniosek powinniśmy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę (wcześniej dostaniemy odmowę). Prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Wcześniejsza emerytura – dokumenty:

 1. Wniosek EMP o emeryturę.
 2. Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych.
 3. Dokumenty potwierdzające okresy pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej.
 4. Dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 5. Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Wcześniejsza emerytura: kiedy decyzja?

„Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS” – informuje ZUS.

„Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji” – czytamy na stronie zus.pl.

Uwaga: od decyzji można się odwołać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Źródło: Radio ZET/zus.pl

Nie przegap